OFFB
Mạng xã hội Xe và Giao thông sôi động ở Việt Nam.

Sau năm 2025: Nguy cơ xe ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh dừng hoạt động

Cơ quan phụ trách về thông vận tải TP HCM vừa được thành phố giao nhiệm vụ sắp xếp lại hoạt động của xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh.Sau năm 2025: Nguy cơ xe ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh dừng hoạt động 1, OFFB

Theo đó, trước tiên, Sở này phối hợp với các Sở – ngành, các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá tổng thể tình hình hoạt động của các loại phương tiện xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh trên địa bàn Thành phố.

Sau đó, căn cứ đặc thù đô thị Thành phố và các quy định pháp luật có liên quan, cơ quan này nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức lưu thông theo từng giai đoạn cụ thể, kết hợp đề xuất thực hiện một số cơ chế, chính sách phù hợp để tiến tới chấm dứt hoạt động các loại phương tiện xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh trên địa bàn Thành phố sau năm 2025.

Được biết lộ trình này cần trình Thành phố báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trước khi hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định.

 

 Bạn cũng có thể thích